Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem ČR.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

      Mgr. Lenka Machuldové

      Inspirace učitelům

      IČO: 07896051

      Sídlo: Hodonínská 983/41, Plzeň 32300

     Telefon: +420 607217077

      Email: info@inspiraceucitelum.cz

      (dále jen „prodávajícího“)

a fyzické osoby na straně druhé, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www. inspiraceuictelum.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku účasti na webináři prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webové stránce dostupné v nabídce webinářů na internetové adrese www.inspiraceucitelum.cz (dále jen „objednávka“).

2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v přihlašovacím formuláři. Odesláním přihlašovacího formuláře potvrzuje kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal.

4. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku maximálně dva dny před konáním příslušného webináře. Kupující může zrušit objednávku pouze písemně na emailovou adresu prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. Při zrušení objednávky jsou peníze vráceny na účet kupujícího v plné výši.

5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy i samotné účasti na webináři (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.

III. Platební podmínky

1. Cenu objednávky musí kupující uhradit na základě prodávajícím vystavené faktury zaslané na emailovou adresu uvedené kupujícím pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 300169131/0300 vedený u Československé obchodní banky.

2. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Tento závazek musí být splněn ke dni splatnosti vystavené faktury.

3. Na email kupujícího je zaslána informace o přístupu na webinář.

IV. Audiovizuální záznamy webinářů

1. Účastník webináře souhlasí objednávkou webináře s pořízením audiovizuálního záznamu webináře, který může být následně poskytnut pouze účastníkům webináře. Účastník je na pořizování webináře upozorněn ve zvacím emailu, podruhé při vstupu do webinářové místnosti a má právo mít během webináře vypnutou kameru i mikrofon. 

V. Závěrečná ustanovení

1. Všechna práva prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu webinářů a poskytnutých materiálů náleží prodávajícími a bez jeho souhlasu nelze materiály, včetně záznamů z webinářů poskytovat dalším osobám.

2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Webináře nejsou akreditované MŠMT ČR.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2021

V Plzni dne 1. 10. 2021

Lenka Machuldová