Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem ČR.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

      Mgr. Lenka Machuldové

      Inspirace učitelům

      IČO: 07896051

      Sídlo: Hodonínská 983/41, Plzeň 32300

     Telefon: +420 607217077

      Email: info@inspiraceucitelum.cz

      (dále jen „prodávajícího“)

a fyzické osoby na straně druhé, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www. inspiraceuictelum.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku účasti na webináři prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webové stránce dostupné v nabídce webinářů na internetové adrese www.inspiraceucitelum.cz (dále jen „objednávka“).

2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v přihlašovacím formuláři. Odesláním přihlašovacího formuláře potvrzuje kupujícího, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal.

4. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku maximálně tři dny před konáním příslušného webináře. Kupující může zrušit objednávku pouze písemně na emailovou adresu prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. Při zrušení objednávky jsou peníze vráceny na účet kupujícího v plné výši.

5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy i samotné účasti na webináři (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám.

III. Platební podmínky

1. Cenu objednávky musí kupující uhradit na základě prodávajícím vystavené faktury zaslané na emailovou adresu uvedené kupujícím pouze bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 300169131/0300 vedený u Československé obchodní banky.

2. Při bezhotovostní platbě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. Tento závazek musí být splněn nejpozději v den předcházející termínu příslušného webináře.

3. Na email kupujícího je odeslané potvrzení o úhradě objednávky.

4. Na email kupujícího je zaslána informace o přístupu na webinář.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Všechna práva prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu webinářů a poskytnutých materiálů náleží prodávajícími a bez jeho souhlasu nelze materiály, včetně záznamů z webinářů poskytovat dalším osobám.

2. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

3. Webináře nejsou akreditované MŠMT ČR.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2021

V Plzni dne 1. 10. 2021

Lenka Machuldová

Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Mgr. Lenka Machuldová, se sídlem Hodonínská 983/41, IČO 07896051.

Informace o účastnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. v účinném znění. Inspirace učitelům veškeré údaje získané od účastníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu klientů nakládá s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Rozsah a důvod zpracování osobních údajů

Inspirace učitelům zpracovává pouze osobní údaje, které sami poskytnete v přihlašovacím formuláři, a to:

a) Z důvodu plnění a uzavření smlouvy

Část vašich osobních údajů je nutná k tomu, aby s Vámi mohla být uzavřena kupní smlouva. Jakmile je smlouva uzavřena, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány k řádnému poskytování sjednaných služeb.

b) Na základě oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje jsou používány i k tomu, aby Vám byl poskytnut relevantní obsah webu, tedy obsah, který je pro Vás zajímavý a účelný. Na základě oprávněného zájmu jsou takto zpracovávány zejména osobní údaje – cookies.

c) Na základě souhlasu

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím emailové korespondence.

Osobní údaje zpracovávané automaticky

Při návštěvě této webové stránky o vás mohou být shromažďovány určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení vašeho jazyka. Dále mohou být zpracovávány informace o vašem chování na těchto webových stránkách, tj. např. jaké odkazy na těchto webových stránkách navštívíte. Informace o vašem chování na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani správce nedokáže přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě.

Přistupujete-li na tyto webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje mohou být zpracovávány i informace o vašem mobilním zařízení (data o vašem mobilním telefonu, případné záznamy o selhání aplikace apod.)

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Veškeré získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu správce a ten je bez souhlasu účastníka webináře neposkytuje žádným třetím osobám.

Doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány po celou dobu trvání smluvního vztahu, a dále po dobu po kterou tak stanový příslušné právní předpisy.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, musí být zpracovávány bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje u správce nás v bezpečí. Aby zamezil neoprávněnému přístupu a zneužití Vašich osobních údajů, zavedl přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu, a to v rozsahu vyžadovaná právním řádem ČR.

Správce využívá taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Fotografie a audiovizuální záznamy

Správce nepořizuje ani neuchovává Vaše fotografie a audiovizuální záznamy. Audiovizuální záznamy webinářů, které Inspirace učitelům poskytuje, jsou předtočeny bez přítomnosti přihlášených účastníků.

Osobní údaje osob mladší 18 let

Služby poskytované prostřednictvím tohoto webu nejsou určeny pro osoby mladší 18 let.

Práva subjektu osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které jsou v souvislosti s Vámi zpracovávány (tzv. právo být „zapomenut“). Veškeré podněty směřující k uvedeným úkonům je možné provést prostřednictvím naší emailové adresy, a to vždy v rozsahu a způsobem, který připouští právní řád ČR.Např. výmaz se nedotkne údajů na dokumentech, které správce musí dle právních předpisů dále uchovávat (např. faktury či dobropisy).