Inspirace učitelům, z. s.

 

Čl. 1

Název a sídlo

1)      Název spolku je: „Inspirace učitelům, z. s.“ (dále jen „spolek“).

2)      Sídlo spolku je: Plzeň

Čl. 2

Účel

Účelem spolku je vzdělávací činnost, osvětová činnost a edukativní podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků.   

Čl. 3

Členství

Vznik a zánik členství

1)      Členy spolku jsou všichni zakladatelé spolku a nově přijatí členové

2)      Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce, podpora jeho cílů, dodržování převzatých závazků vůči spolku a souhlas členské schůze spolku.

3)      O přijetí uchazeče za člena rozhoduje Předseda Spolku na základě písemné přihlášky.

4)      Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí Předsedy o přijetí uchazeče za člena spolku.

5)      Členství ve spolku zaniká písemnou dohodou, doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, doručením oznámení na adresu člena o vyloučení člena členskou schůzí, úmrtím člena či zánikem spolku.

6)     Člen může být vyloučen na základě rozhodnutí členské schůze, jestliže porušuje členské povinnosti nebo dopustil-li se takového jednání, které je v rozporu se stanovami, či cíli spolku či prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

Čl. 4

Práva a povinnosti členů

1)      Právem člena je

a)      podílet se na činnosti spolku

b)      obracet se na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi

c)      volit a být volen do orgánů spolku, pokud je plně svéprávný

d)     kdykoli ze spolku vystoupit.

2)      Povinností člena je

a)      dodržovat stanovy spolku,

b)      svědomitě vykonávat povinnosti vyplývající z úkolů, kterými je ve spolku pověřen,

c)      respektovat rozhodnutí orgánů spolku

Čl. 5

Orgány spolku

Orgány spolku jsou Členská schůze a Předseda.

1)      Členská schůze

a)      skládá se ze zakladatelů a případných dalších členů spolku,

b)      volí a odvolává ze svého středu Předsedu,

c)      je svolávána Předsedou nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců, a to doručením pozvánky na elektronickou adresu každého člena spolku.

d)     koordinuje činnost spolku a jeho poslání,

e)      vydává a schvaluje vnitřní předpisy,

f)       mění stanovy,

g)      rozhoduje o vyloučení člena ze spolku,

h)      projednává a rozhoduje podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,

i)        schvaluje roční plán výdajů,

j)        schvaluje zprávu o hospodaření za uplynulý kalendářní rok,

k)      v případě zániku spolku rozhoduje o naložení s majetkem spolku,

l)        rozhoduje ve všech dalších věcech, pokud ji o rozhodnutí požádá Předseda,

m)    je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy,

n)      volí Místopředsedu,

o)      není-li schopná usnášení, svolá ji Předseda do 7 dnů od takového zasedání opět. Termín náhradního zasedání členské schůze bude stanoven minimálně 14 dnů a maximálně 6 týdnů po termínu řádného zasedání. Toto náhradní zasedání Členské schůze je vždy usnášeníschopné,

p)      jednání Členské schůze jsou neveřejná; z každého zasedání vyhotoví předsedající zápis, který je podepsán všemi přítomnými členy. Pokud některý ze zúčastněných členů nesouhlasí se zněním zápisu, napíše tyto své výtky před svůj podpis.

2)      Předseda

a)      je statutárním orgánem spolku,

b)      jedná jménem spolku, zastupuje jej navenek a rozhoduje v záležitosti fungování spolku. Pro platnost rozhodnutí o zcizení či zatížení nemovitostí spolku se vyžaduje souhlas členské schůze. Pro platnost rozhodnutí o převodu či výběru finančních prostředků vyšších než 50 tisíc Kč z účtu či pokladny spolku je vyžadováno schválení místopředsedou spolku.

c)      Je povinen archivovat písemnosti vzešlé z činnosti spolku a do 7 dnů po zániku funkce Předsedy je předat místopředsedovi a, pokud to není možné, tak jinému členu spolu, o čemž se vyhotoví písemný zápis.

d)     předsednictví začíná dnem zvolením členskou schůzí do funkce,

e)      funkční období je 5 let,

f)       činí veškeré právní úkony a podepisuje smlouvy a dohody za spolek,

g)      pověřuje plnou mocí osobu k jednání jménem spolku,

h)      Předsedovi přísluší:

navrhovat vnitřní předpisy spolku,

spravovat majetek spolku.

Svolává a vede členskou schůzi nejméně jedenkrát za dvanáct měsíců,

podává členské schůzi zprávu o výsledcích hospodaření,

koordinuje činnost spolku.

i)        Předsednictví Předsedy končí dnem odvolání členskou schůzí, dohodou, úmrtím předsedy, zánikem spolku.

j)        Předseda umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí,

jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

3)      Místopředseda

 zastupuje předsedu spolku v době jeho neschopnosti či nemožnosti vykonávat funkci. Po odstoupení, odvolání či úmrtí Předsedy je statutárním orgánem spolku.

Čl. 9

Zánik spolku

1)      Spolek zaniká:

a)      rozhodnutím členské schůze,

b)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,

c)      pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

2)      Po případném dobrovolném zániku spolku rozhodne o majetku spolku členská schůze.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

1)      Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2)      Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty všemi členy členské schůze.

3)      Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi
a žádostmi.

4)      Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

5)      Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválením zakladateli.

V Plzni dne 1. 8. 2022         

Zakladatelé:

Mgr. Lenka Machuldová                         Mgr. Ludmila Tomanová                           Mgr. Pavel Žižka